యిర్మీయా గ్రంథం బైబిల్ క్విజ్ విజేతలు || Jeremiah Telugu Bible Quiz Winners || Telugu Bible Quizయిర్మీయా గ్రంథం బైబిల్ క్విజ్ విజేతలు || Jeremiah Telugu Bible Quiz Winners || Telugu Bible Quiz || Jesus With Us || G. Ravi Kumar || Thota.RUBEN || Kurapati.chiranjeevi || #JESUSWITHUS || Jesus with us || jesuswith us || jesus withus || telugu christian songs || telugu christian messages || Quiz || Telugu Bible Quiz on Jeremiah || Jeremiah Bible Quiz in Telugu || Jesus With Us Bible Quiz || Jeremiah Telugu Bible Quiz || telugu bible quiz || #JesusWithUsBibleQuiz || Telugu Bible Quiz in Jesus With Us || Jada Emmanuel || Jada Emmanuel Telugu Bible Quiz || Jada Suneetha Bible Quiz || 2020 Telugu Quiz || Jeremiah Telugu Bible Quiz || Bible Quiz in Telugu || Bible Questions and answers || jesus with us || Chirala || chirala vijayanagar colony || ప్రశ్నలు జవాబులు | bible questions and answers || Telugu Christian Channel || Jesus With Us Telugu Christian Channel

#యిర్మీయా గ్రంథం #బైబిల్ క్విజ్ #Jeremiah #JesusWithUs #TeluguBibleQuiz

Answers
Day -1 ( 1. 1-B యిర్మీయా [1:2] ) (2. 2-C యిర్మీయా [1:1] ) (3. 3-B యిర్మీయా [1:14] ) (4. 4-B యిర్మీయా [2:3] ) (5. 5-A యిర్మీయా [3:7])

Day -2 ( 6. 6-C యిర్మీయా [17:2] ) ( 7. 7-B యిర్మీయా [7:15] ) (8. 8-C యిర్మీయా [2:13] ) ( 9. 9-B యిర్మీయా [2:26] ) (10.10-B యిర్మీయా [2:2] )

Day -3 ( 11. 11-A యిర్మీయా [3:2] ) (12. 12-A యిర్మీయా [4:23]) ( 13. 13-A యిర్మీయా [6:27] ) ( 14. 14-C యిర్మీయా [5:4] ) ( 15.15-B యిర్మీయా [1:13] )

Day -4 ( 16. 16-B యిర్మీయా [7:12] ) ( 17. 17-C యిర్మీయా [20:3] ) ( 18. 18-B యిర్మీయా [17:13] ) ( 19. 19-C యిర్మీయా [19:2] ) ( 20. 20-B యిర్మీయా [17:11] )

Day – 5 ( 21. 21-D యిర్మీయా [29:21] ) (22. 22-A యిర్మీయా [22:18,19] ) ( 23. 23-B యిర్మీయా [26:18] ) ( 24. 24-A యిర్మీయా [22:8] ) ( 25. 25-A &B యిర్మీయా [24:1] )

Day – 6 ( 26. 26-A యిర్మీయా [22:11] ) ( 27. 27-B యిర్మీయా [23:29] ) ( 28. 28-A యిర్మీయా [36:4] ) ( 29. 29-A యిర్మీయా [33:16] ) ( 30. 30-A యిర్మీయా [36:30] )

Day – 7 ( 31. 31-A యిర్మీయా [38:6] ) ( 32. 32-A యిర్మీయా [37:13] ) ( 33. 33-A యిర్మీయా [36:20] ) ( 34. 34-C యిర్మీయా [22:13] ) ( 35. 35-A యిర్మీయా [22:14])

Day – 8 ( 36. 36-B యిర్మీయా [36:13] ) ( 37. 37-A యిర్మీయా [37:11] ) ( 38. 38-A యిర్మీయా [37:7] ) ( 39. 39-A యిర్మీయా [37:13] ) ( 40. 40-B యిర్మీయా [38:1] )

Day – 9 ( 41. 41-A [26:18,28:16,28:15,45:3] ) ( 42. 42-C యిర్మీయా [46:19] ) ( 43. 43-A యిర్మీయా [40:6] ) ( 44. 44-B యిర్మీయా [49:33] ) ( 45. 45-A యిర్మీయా [48:26] )

Day – 10 ( 46. 46-1B ,2A ,3D ,4C [44:30,51:63,39:5,36:26] ) (47. 47-B యిర్మీయా [39:3] ) ( 48. 48-A యిర్మీయా [40:4] ) ( 49. 49-C యిర్మీయా [39:1] ) ( 50. 50-B యిర్మీయా [40:14] )

Day – 11 ( 51. 51-B యిర్మీయా [43:9] ) ( 52. 52-B యిర్మీయా [39:2] ) (53. 53-C యిర్మీయా [39:10] ) ( 54. 54-B యిర్మీయా [51:59] ) ( 55. 55-C యిర్మీయా [39:6] )

Day – 12 ( 56. 56-C యిర్మీయా [39:14] ) ( 57. 57-B యిర్మీయా [39:4] ) ( 58. 58-B యిర్మీయా [40:5] ) ( 59. 59-C యిర్మీయా [41:10,11] ) ( 60. 60-A యిర్మీయా [40:5-7] )

Day – 13 ( 61. 61-A &D [41:15,41:1,41:8,38:10] ) ( 62. 62-D యిర్మీయా [46:20] ) ( 63. 63-C యిర్మీయా [35:4] ) ( 64. 64-B యిర్మీయా [34:8] ) ( 65. 65-B యిర్మీయా [33:26] )

Day – 14 ( 66. 66-B [40:14,41:9,43:10,44:30] ) ( 67. 67-B యిర్మీయా [43:12] ) ( 68. 68-C యిర్మీయా [35:6] ) ( 69. 69-C యిర్మీయా [34:14] ) ( 70. 70-C యిర్మీయా [34:6,7] )

Day – 15 ( 71. 71-C [43:2,38:3,40:8,37:13] ) ( 72. 72-B యిర్మీయా [12:13] ) ( 73. 73-D యిర్మీయా [12:1,2] ) ( 74. 74-C యిర్మీయా [11:8] ) ( 75. 75-B యిర్మీయా [10:12,13] )

Day – 16 ( 76. 76-C[ general ] ) ( 77. 77-D [general ] ) ( 78. 78-B [general ] ) ( 79. 79-C [general ] ) ( 80. 80-B [general ] )

Day – 17 ( 81. 81-B యిర్మీయా [31:20] ) ( 82. 82-B యిర్మీయా [38:28] ) ( 83. 83-B [general ] ) ( 84. 84-A యిర్మీయా [46:25] ) ( 85. 85-C [general ] )

Day – 18 ( 86. 86-C యిర్మీయా [48:1] ) ( 87. 87-B యిర్మీయా [48:21] ) ( 88. 88-C యిర్మీయా [48:19,20 ) ( 89. 89-B యిర్మీయా [49:7] ) ( 90. 90-B యిర్మీయా [51:39] )

Day – 19 ( 91. 91-C యిర్మీయా [38:24] ) ( 92. 92-C యిర్మీయా [36,37] ) ( 93. 93-A [general ] ) ( 94. 94-B [25:26,51:41] ) ( 95. 95-C యిర్మీయా [32:12] )

Day – 20 ( 96. 96-A యిర్మీయా [49:7] ) ( 97. 97-B యిర్మీయా [20:14] ) ( 98. 98-C [general ] ) ( 99. 99-B యిర్మీయా [20:13] ) ( 100. 100-C యిర్మీయా [32:27] )

గమనిక : నెక్స్ట్ క్విజ్ జూలై 15 యోహాను సువార్త నుండి

Jesus With Us Fb Link : Jesus WithUs
jesus with us channel link : https://www.youtube.com/channel/UCH5J4A2FQi_wIayWex-Sdsw?disable_polymer=true

source