భావింప నాతరమా | Bhavimpa Naatharama | Latest Telugu Christian songs 2020 | Didla Korneli | Yashowtvభావింప నాతరమా | Bhavimpa Naatharama | Latest Telugu Christian songs 2020 | Didla Korneli | Yashowtv

Producer: Didla Swamy
Tune-Lyrics-Singer: Didla Korneli
Music: Ephraim Kokkiligadda
Recorded at:
Trinity Digital Recording Studios Hyderabad

source