బైబిల్ లోని ఆదిమ ప్రజలు | Telugu Bible Quiz#Biblequiz #TeluguBiblequiz #BibleQuizintelugu #బైబిల్లోనిఆదిమప్రజలు

Stay connected with us!!

► Contact us at 9390 565 392
►Youtube: https://bit.ly/2Ulr7Ja
►Facebook: https://bit.ly/2WYmsin
►Instagram: https://bit.ly/2UnFAEI
►Telegram :: https://t.me/ods2018

👉మీలో ఎవరైనా మా ఛానల్ లో సాక్షాలు మిషనరీస్ స్టోరీస్ చెప్పాలనుకుంటే సంప్రదించండి
👉మా గురించి మీ అనుదిన ప్రార్ధనలో జ్ఞాపకము చేసుకుంటున్నారని విశ్వాసిస్తున్నాము.
👉 మీకు పంపుతున్నా అనుదిన ఆత్మీయ సందేశాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే కామెంట్లో “ఆమెన్” అని టైప్ చేయండి
👉 మీరు ఏ స్థలము నుంచి వీడియో చూస్తున్నారో ” కామెంట్స్ లో ” తెలయజేయండి
👉 అనుదిన ఆత్మీయ సందేశాలు ప్రతి రోజు కావలసిన వారు
WhatsApp లో నుండి మాత్రమే సంప్రదించండి – 9390565392
👉 మీ స్నేహితులకు & ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి share చేసి మీవంతుగా దేవుని పని చేయండి.

If you have any prayer Requests, you can post your prayer request on any video comment section.

Daily Vidoes :: https://bit.ly/2Z1WniE
Animated Story :: https://bit.ly/2VORyYe
Short Messages :: https://bit.ly/2BIpz5s
Inspirational Videos :: https://bit.ly/2ZGUGpZ
Testimony’s :: https://bit.ly/3iyJLr6
Missionary Stories :: https://bit.ly/2ABmvI4
Bible Quiz on Genesis :: https://bit.ly/38uewc9
Bible Quiz On Exodus :: https://bit.ly/3go5jVq
Bible quiz on Levitcus :: https://bit.ly/2NWi11B
Bible Quiz on Numbers :: https://bit.ly/2VLLRtY
Bible Quiz on Matthew :: https://bit.ly/31KTp3X
Bible Quiz on Mark :: https://bit.ly/38sbuoZ
Bible Movies :: https://bit.ly/2VM8H4T
Audio Bible :: https://bit.ly/2Z16DIg
About Bible :: https://bit.ly/31M9ir2
Bible Verses :: https://bit.ly/2Caz2Ti
Favourite Character in the Bible :: https://bit.ly/3dXryQJ

______________________________________
Watch, Share and be blessed
Don’t forget to like the video
&
SUBSCRIBE

source