నీ దయలో నేనున్న ఇంత కాలం || TELUGU CHRISTIAN SUPER HIT SONGS || SONGS PROGRAME ||#PRARDHANATVWYRASONGS
#DAIVIKASWARAMCHANNEL
#ENTHAMANCHIPREMANEEDHIYESAIAHSONG

నీ దయలో నేనున్న ఇంత కాలం || TELUGU CHRISTIAN SUPER HIT SONGS || SONGS PROGRAME |

For more best songs👉 SUBSCRIBE & ENABLE 🔔 to our Prardhanatvwyrayoutube channel :
https://www.youtube.com/c/Prardhanatvwyraofficial

నీ దయలో నేనున్న ఇంత కాలం
నీ కృపలో దాచినావు గత కాలం (2)
నీ దయ లేనిదే నేనేమౌదునో (2)
తెలియదయ్యా… ||నీ దయలో||

తల్లిదండ్రులు చూపిస్తారు ఎనలేని ప్రేమను ఇలలో
చేయాలని ఆశిస్తారు అందనంత గొప్పవారిగా (2)
నీ దయ ఉంటే వారు – కాగలరు అధిపతులుగా
నీ దయ లేకపోతే ఇలలో – బ్రతుకుట జరుగునా
నీ సిలువ నీడలోనే నను దాచియుంచావని
నా శేష జీవితాన్ని నీతోనే గడపాలని ||నీ దయలో||

నేల రాలే నా ప్రాణాన్ని లేపి నన్ను నిలిపావు
అపవాది కోరలకు అంటకుండ దాచావు (2)
నీ రెక్కల నీడలో నాకాశ్రయ దుర్గము
ఏ కీడు నా దారికి రాకుండ నీ కృపను తోడుంచినావు
నీ పాదాల చెంతనే నే పరవశించాలని
నా ఆయువున్నంత వరకు నీ ప్రేమ పొందాలని ||నీ దయలో||

జయ గీతమే పాడనా పాటల ప్రోగ్రాం :

1) https://youtu.be/1rYDNa1iQ1g
2)https://youtu.be/m_hjfSU8fFQ
3)https://youtu.be/Yu2RGWDxroI
4)https://youtu.be/Ju9MicBXHE0
5)https://youtu.be/_arptS1E_Nw

Enjoy & stay connected with us!!
Subscribe to our Youtube Channel
PRARDHANATVWYRA

Special Thanks To :
Images, Pictures and Videos Owners belongs to the Video.
NOTE: ALL THE IMAGES/PICTURES SHOWN IN THE VIDEO BELONGS TO THE RESPECTED OWNERS AND NOT ME… (HEARTFULLY THANKS THEM)
I AM NOT THE OWNER OF ANY PICTURES SHOWED IN THE VIDEO.

source