నీప్రేమతో నన్ను నింపుము దేవా|SPB LATEST NEW TELUGU CHRISTIAN SONGS 2020| NEW CHRISTIAN SONGS 2020|#JosephKonda#JKChristopher#SPBalu
Latest Telugu Christian Songs 2020.
New Telugu Christian songs 2020.
Ni Prematho Nannu Nimpumu Deva.
Lyrics-Tune:Joseph Konda.
Music:JK Christopher.
Vocals:S.P.Balu.

1Cor 13:1-13

నీప్రేమతో నన్ను నింపుము దేవా
నీప్రేమను పంచుట నేర్పుము దేవా
జ్ఞానమున్నకాని విశ్వాసమున్నకాని ప్రవచింపగల్గినకాని
ప్రేమలేని వాడనైతే వ్యర్థునయ్య (నీ)

నీప్రేమ సహనం కలది
నీప్రేమ దయకలది
నీప్రేమకు డంబము లేదు
నీప్రేమకు గర్వము లేదు
నీప్రేమకు అసూయ లేదు
నీప్రేమకు స్వార్ధము లేదు
నీప్రేమకు ఆమర్యాద లేదు
నీప్రేమకు కోపము రాదు
నీప్రేమ గుణముతో నను నింపుము
నీప్రేమను ప్రదర్శించే వరమియుము

నీప్రేమ దోషం లెక్కిపదు
నీప్రేమ కీడులో ఆనందించదు
నీప్రేమ సత్యమునే సంతచించును
నీప్రేమ సమస్తమును భరియించును
నీప్రేమ సమస్తమును విశ్వచించును
నీప్రేమ సమస్తమును ఆశించును
నీప్రేమ సమస్తమును సహించును
నీప్రేమ శాశ్వతముగా నిలిచిపోవును
నీప్రేమ గుణముతో నను నింపుము
నీప్రేమను ప్రదర్శించే కృపనీయుము

Latest Telugu Christian Songs 2020
New Telugu Christian Songs 2020 #TeluguChristianSongs #teluguchristiansongs #christiantelugusongs #newteluguchristiansongs #TELUGUCHRISTIANDEVOTIONALSONGS #latestteluguchristiansongs2020 #2020teluguchristiansongs #latestnewteluguchristiansong2020 #2020newteluguchristiansongs #christiannewtelugusongs2020 #famousteluguchristiansongs2020 #newlatestteluguchristiansongs2020 #christiantelugusongs2020 #hearttouchingteluguchristiansong2020 #alllatestteluguchristiansongs2020 #teluguchristianchristmassongs2020 #telugujesusworshipsongs2020 #teluguworshipsongs2020 #newchristiansongs2020 #new2020christiansongs #newteluguchristianalbums2020 #teluguchristiandeviotionalsongs2020 #GospelMusic #APChristianHits2020 #teluguchristiansongs2020 #latestteluguchristiansongs #newteluguchristiansongs2020 #teluguchristiansongs2020newhits #teluguchristiansongslatesthits #2020teluguchristmassongs #latestteluguchristiansongs2020
#nipremathonannunimpumudeva
#spbaluchristiantelugusongs
#spbalasubramanyamsongschristiansongs
#jkchristopersongs
#josephkondasongs

telugu christian songs / christian telugu songs / new telugu christian songs / Christian Devotional Songs / telugu christian songs 2020 / 2020 telugu christian songs / latest new telugu christian song 2020 / 2020 new telugu christian songs / christian new telugu songs 2020 / famous telugu christian songs 2020 / new latest telugu christian songs 2020 / christian telugu songs 2020 / heart touching telugu christian song 2020 / samypachigalla / all latest telugu christian songs 2020 / telugu christian christmas songs 2020 / telugu jesus worship songs 2020 / telugu worship songs 2020 / new christian songs 2020 / new 2020 christian songs / new telugu christian albums 2020 / telugu christian deviotional songs 2020 / Gospel Music / AP Christian Hits 2020 / telugu christian songs 2020 / latest telugu christian songs / new telugu christian songs 2020 / telugu christian songs 2020 new hits / telugu christian songs latest hits / 2020 telugu christmas songs / latest telugu christian songs 2020

source