నాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా – Telugu Christian Songsనాదంటూ లోకాన ఏదీ లేదయ్యా
ఒకవేళ ఉందంటే నీవిచ్చనదే ప్రభువా
నీదే నీదే బ్రతుకంతా నీదే

“Praise The Lord” to all our Viewers,
Welcome to our Channel “Telugu Christians Faith Hope Love”.
“Get 365 days Promise Words From our Channel”-Checkout Our Channel

Like Share and Subscribe our Channel.
For more Videos.
#Telugu_Christians_FaithHopeLove

source