దేవా నా హృదయముతో || Deva Na Hrudayamutho Song With Lyrics || Telugu Christian Songs#DevaNaHrudayamutho
#DevaNaaHrudayamuthoSong
#TeluguChristianSongs
#JesusSongsTelugu
#TeluguChristianWorshipSongs
#TeluguChristianSongswithLyrics

దేవా నా హృదయముతో
నిన్నే నేను కీర్తింతును (2)
మారని ప్రేమ నీదే (2)
నిన్ను కీర్తింతును ఓ.. ఓ..
నిన్ను కొనియాడెద ||దేవా||

ఓదార్పుకై నేను నీకై వేచి చూస్తున్నా
నీ ప్రేమ కౌగిలిలో నను బంధించుమా (2)
నీ కోసమే నీ కోసమే – నా ఈ ఆలాపన
నీ కోసమే నీ కోసమే – నా ఈ ఆరాధన ||మారని||

నీ రాకకై నేను ఇలలో వేచి చూస్తున్నా
పరలోక రాజ్యములో పరవశించాలని (2)
నీ కోసమే నీ కోసమే – నా ఈ నిరీక్షణ (2) ||మారని||

Deva Na Hrudayamutho || Telgu Christian Songs With Lyrics || Jesu Songs Telugu || Deva Na Hrudayamutho Song || New Telugu Christian Songs || Latest Telugu Christian Songs || Deva Na Hrudayamutho || Telgu Christian Songs With Lyrics || Jesu Songs Telugu || Deva Na Hrudayamutho Song || New Telugu Christian Songs || Latest Telugu Christian Songs || Deva Na Hrudayamutho || Telgu Christian Songs With Lyrics || Jesu Songs Telugu || Deva Na Hrudayamutho Song || New Telugu Christian Songs || Latest Telugu Christian Songs || Deva Na Hrudayamutho || Telgu Christian Songs With Lyrics || Jesu Songs Telugu || Deva Na Hrudayamutho Song || New Telugu Christian Songs || Latest Telugu Christian Songs || Deva Na Hrudayamutho || Telgu Christian Songs With Lyrics || Jesu Songs Telugu || Deva Na Hrudayamutho Song || New Telugu Christian Songs || Latest Telugu Christian Songs || Deva Na Hrudayamutho || Telgu Christian Songs With Lyrics || Jesu Songs Telugu || Deva Na Hrudayamutho Song || New Telugu Christian Songs || Latest Telugu Christian Songs || Deva Na Hrudayamutho || Telgu Christian Songs With Lyrics || Jesu Songs Telugu || Deva Na Hrudayamutho Song || New Telugu Christian Songs || Latest Telugu Christian Songs

source