జీవితంలో నేర్చుకున్నాను || Mrs Blessie Wesly Song || Latest Telugu Christian SongWatch this meaningful song ‘Jeevithamlo’ and be blessed!
Album: Talavanchaku Nesthama
Lyrics & Tune: Dr. John Wesly
Sung by: Mrs. Blessie Wesly
Music: Jonah
Location: Pulicat Lake, Tamil Nadu
For more Info: +91-9000333555, 9000333777, 9618111888
Website: www.johnwesly.com
Watch other Inspirational songs from Dr John Wesly:
1. భేదం ఏమి లేదు- https://youtu.be/PMHse3q5iNE
2. నశియించెడి లోకంలో- https://youtu.be/sUi4goq6Ixc
3. సుందరమైన దేహాలెన్నో- https://youtu.be/nXg3Is5W2wg
4. గమ్యం చేరాలని- https://youtu.be/9qegZD84aCw
5. ఎందరికో స్ఫూర్తిని- https://youtu.be/i6fESMiUuV0
6. నన్నాకర్షించిన నీ స్నేహబంధం- https://youtu.be/k5IPOs9gkvk
7. లేవనెత్తు శుద్ధాత్ముడా- https://youtu.be/Nax_LCcqTZo
8. తలవంచకు నేస్తమా- https://youtu.be/brDOddvmz8U
9. ప్రకటింతును- https://youtu.be/Gj98hSotpMI
10. ప్రేమలేని లోకమా- https://youtu.be/w0InXwbUBW8
11. దుర్దినములు రాకముందే- https://youtu.be/cMri9HueYLQ
12. సజీవ సాక్షులుగా- https://youtu.be/tENwWxJYmto
13. ఇంతలోనే కనబడి – https://youtu.be/runhF-rZgFI
14. యేసే సత్యం యేసే నిత్యం- https://youtu.be/QJJMzf0RIIw
15. విలువైన ప్రేమలో- https://youtu.be/7jhRLU1lgb8
16. స్తుతించి పాడి ఆరాధింతును- https://youtu.be/rwYWucMUklk

source