ఎఫెసీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 3 వ అధ్యాయం (తెలుగుఆడియో బైబిల్)EPHESIANS CHAPTER 3TELUGU AUDIO BIBLE (EPHESIANS CHAPTER)

source