ఈ జీవిత కాలముమట్టుకే నీవు క్రీస్తును నమ్మెదవా ? | Song Promo | New Telugu Christian songs 2019Music : K. Dharmashali
Lyrics : S. Anand Paul
P. Upendar
Direction : D. Rambabu Garu ,
CBT Principal Khammam

source