ఆరాధించెదను నిన్ను నా యేసయ్యా || Aradhinchedanu ninnu Jesus Song || Telugu Christian Worship Songs#AradhinchedanuNinnuNaYesayya
#AradhinchedanuNinnu
#AradhinchedanuNinnuJesusSong
#AradhinchedanuNinnuWorshipSong
#TeluguChristianWorshipSongs2020
#TeluguJesusSongs
#TeluguchristianWorshipSongs

ఆరాధించెదను నిన్ను
నా యేసయ్యా ఆత్మతో సత్యముతో (2)
ఆనంద గానముతో ఆర్భాట నాదముతో (2) ||ఆరాధించెదను||

నీ జీవ వాక్యము నాలో
జీవము కలిగించె (2)
జీవిత కాలమంతా
నా యేసయ్యా నీకై బ్రతికెదను (2) ||ఆరాధించెదను||

చింతలన్ని కలిగిననూ
నిందలన్ని నన్ను చుట్టినా (2)
సంతోషముగ నేను
నా యేసయ్యా నిన్నే వెంబడింతును (2) ||ఆరాధించెదను||

Aradhinchedanu Ninnu Na Yesayya || Aradhinchedanu Ninnu || Telugu Christian Worship Songs || Telugu Jesus Songs || Jesus Songs Telugu || Telugu Jesus Songs with lyrics || Aradhinchedanu Ninnu Na Yesayya || Aradhinchedanu Ninnu || Telugu Christian Worship Songs || Telugu Jesus Songs || Jesus Songs Telugu || Telugu Jesus Songs with lyrics ||
Aradhinchedanu Ninnu Na Yesayya || Aradhinchedanu Ninnu || Telugu Christian Worship Songs || Telugu Jesus Songs || Jesus Songs Telugu || Telugu Jesus Songs with lyrics ||
Aradhinchedanu Ninnu Na Yesayya || Aradhinchedanu Ninnu || Telugu Christian Worship Songs || Telugu Jesus Songs || Jesus Songs Telugu || Telugu Jesus Songs with lyrics ||
Aradhinchedanu Ninnu Na Yesayya || Aradhinchedanu Ninnu || Telugu Christian Worship Songs || Telugu Jesus Songs || Jesus Songs Telugu || Telugu Jesus Songs with lyrics ||
Aradhinchedanu Ninnu Na Yesayya || Aradhinchedanu Ninnu || Telugu Christian Worship Songs || Telugu Jesus Songs || Jesus Songs Telugu || Telugu Jesus Songs with lyrics ||
Aradhinchedanu Ninnu Na Yesayya || Aradhinchedanu Ninnu || Telugu Christian Worship Songs || Telugu Jesus Songs || Jesus Songs Telugu || Telugu Jesus Songs with lyrics

source