ఆదికాండము 1 వ అధ్యాయము.( the book of Genesis of bible Telugu audio)Hello…..

Brothers and sisters
🙏 PRAISE THE LORD 🙏

Today we are explain on Genesis chapter no-1

And our next
video on Genesis chapter- 2

#waytolife
# Bible audio.
#TeluguBiblereading.
#godsholyspirit in India
#godsword telugu audio onlife

You have any doubts on what’s app number: 8297385451.

మీ ప్రార్ధన అవసరములుకు 8297385451కు
మీ పేరు,మీ అవసరములును what’s app కు పంపగలరు.

రోజు మా వాక్యం మీకు అందలి అనుకుంటే
మా ఛానేలను subscribe చేయండి.
ప్రక్కన ఉండే bell ను on చేయండి.

మీకు Bible పై అవగాహన అసక్తి ఉంటే పైన💬 నంబర్కు what’s app group లో ADD
అవ్వండి. (కేవలం Bible కోసం మాత్రమే)

అందులో మరిన్ని bible technology questions and bible information తేలుసుకోవచ్చు.

దేవుడు త్వరలో రానున్నడు…….‌
మనలను మనం మార్చకోని…. దేవుడు తేలియని వారికి …
దేవుడు గురించి చేప్పి…..
మారుమనసు పోందించి …
దేవుడు త్వరలో వస్తాడు అని చేప్పి… అయన రాకడ కోసం వేచియుందాం.

many more videos of my channel.

Genesis-1

Genesis-2

Genesis-3

Genesis-4

Genesis-5

Genesis-6

Genesis-7

Genesis-8

Genesis-9

Genesis-10

And video (tags) all
Bible reading. And Jesus Christ
Telugu’s bible reading.
And Telugu Bible audio. Bible’s book of Genesis chapters and another etc.

source