అవ్యక్త మురళి ఆడియో 30-08-20 రివైజ్ 13-03-86 || Avyakt Murli Audio 30-08-20 Rev. 13-03-86ప్రతిరోజు మురళి లైవ్ ఉదయం 7.00 గం||లకు ప్రారంభం అవుతుంది:
https://www.youtube.com/Telugumurli/live
తెలుగులో పూర్తి మురళీని చదువుకోవడానికి మరియు వినడానికి:
http://madhubanmurli.org/#te
http://bkvsp.in
Official Madhuban Murli Android App link :
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.bkwsu.murlidev&hl=en
బ్రహ్మాకుమారీస్
#TeluguMurli

source